Aydınlatma Metni

Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

 

Kişisel verilerin korunması, Eksim Holding Yatırım A.Ş.’nin (“Eksim Holding”) en önemli öncelikleri arasındadır. Bu itibarla Eksim Holding, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 10. maddesinden ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’den (“Tebliğ”) doğan aydınlatma yükümlülüğünü veri sorumlusu sıfatıyla yerine getirmek amacıyla aşağıdaki açıklamaları siz değerli müşterilerimizin, tedarikçilerimizin ve www.eksim.com.tr alan adlı internet sitemizi (“İnternet Sitesi)  kullanan tüm ilgililerin dikkatine sunar.

 

1.Hangi Kişisel Verilerinizi İşliyoruz?

İnternet Sitesi üzerinden bizimle iletişime geçebilmeniz amacıyla aşağıdaki verileriniz işlenmektedir:

 • Kimlik Veriniz: adınız, soyadınız verileriniz,
 • İletişim Veriniz: e-posta adresiniz, telefon numaranız bilgisi gibi iletişim verileriniz,
 • Diğer Verileriniz: mesajınıza dair verileriniz ile mesaj içeriğinde yer vereceğiniz bilgiler.
 • İnternet Trafiği Verileri: cihaz kimlik bilgileri, çağrı durumu, ağ erişimi, depolama bilgileri ve batarya bilgileri ve çerezler, IP adresleri, yönlendirici üstbilgisi, ağ tarayıcınızı ve sürümünü tanımlayan veriler ve web işaretçileri ile etiketleri, gezinme ve tıklanma bilgileriniz (log kayıtlarınız) ile uygulamayı açtığınız konum bilgilerinizi

2.Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz, Eksim Holding’in sunduğu hizmetler ve faaliyet konusu çerçevesinde; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve güncel şekilde; bu Aydınlatma Metninde ve/veya Eksim Holding’in kişisel veri işleme amaçları kapsamında belirli, açık ve meşru amaçlar doğrultusunda; işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak ve de ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmek sureti ile işlenmektedir. Eksim Holding, mevzuatın izin verdiği durumlarda ve ölçüde kişisel bilgilerinizi kaydedebilecek, saklayabilecek, güncelleyebilecek, üçüncü kişilere açıklayabilecek, devredebilecek, sınıflandırabilecek ve işleyebilecektir.

Bu kapsamda kişisel verileriniz;

 • İnternet Sitesi ziyaretçileri ve/veya müşterilerle iletişim için gerekli bilgilerin kaydedilmesi,
 • Ürün ve hizmetlerimiz ile ilgili müşteri şikâyet ve önerilerin değerlendirilmesi,
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • İş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi,
 • Talep/şikâyetlerin takibinin yapılması,
 • Elektronik (internet / mobil vs.) ortamda işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgelerin düzenlenmesi,
 • KVKK’dan ve yürürlükteki diğer mevzuattan doğan yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi ve mevzuattan doğan haklarımızın kullanılabilmesi, Amaçlarıyla sınırlı olarak işliyoruz.

3. Kişisel Verilerinizi Ne Şekilde ve Hangi Hukuka Uygunluk Sebepleriyle Topluyoruz?

Yukarıda belirtilen kişisel verilerinizi aşağıda belirtilen hukuka uygunluk sebeplerine dayalı olarak ve tarafımıza tarafınızca veya adınıza İnternet sitesi veya diğer Şirket program/sistem/uygulamalarına kayıt ile otomatik olarak ve/veya sizin tarafımıza sözlü, elden ve/veya elektronik ortamda iletmeniz suretiyle tamamen ve kısmen otomatik ve/veya otomatik olmayan yollarla toplamaktayız:

Kimlik Verisi, İletişim Verisi ve Diğer Veriler KVKK’nın 5. Maddesinde yer alan bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması; bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması hukuki sebeplerine dayalı olarak tarafımıza İnternet Sitesi üzerinden iletişime geçmeniz suretiyle otomatik olarak toplanmaktadır.

İnternet Sitemizde, ziyaretçilerimiz ve müşterilerimize daha iyi bir hizmet sunabilmek amacıyla çerezler bulunmaktadır. Çerezlere ilişkin ayrıntılı bilgiye Çerez Politikamızdan erişebilirsiniz.

İnternet Trafiği Verilerinizi 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuatı çerçevesinde yükümlü olduğumuz için internet sitemize giriş yaptığınız bilgisayar IP numaranız ile uygulama üzerindeki gezinme ve tıklanma bilgileriniz (log kayıtlarınız) ile uygulamayı açtığınız konum bilgilerinizi içeren kişisel verilerinizi veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak toplamakta ve saklamaktayız.

4.Kişisel Verilerinizin Güvenliği

Eksim Holding Topluluğu şirketleri, Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemlerine ilişkin ISO/IEC 27001 Sertifikasına sahiptir. Eksim Holding Topluluğu şirketleri ile paylaşılan tüm kişisel veriler ve bilgiler, ISO/IEC 27001 Sertifikasının gerektirdiği güvenlik tedbirlerine uygun şekilde saklanmaktadır ve ISO/IEC 27001 Sertifikasının gerekliliklerine uymakta ve bu çerçevede düzenli olarak içeriden ve dışarıdan denetlenmektedir.

Bu kapsamda; Eksim Holding, kişisel verilerin yetkisiz şekilde erişilmesini ve kullanılmasını engellemek amacıyla gerekli teknolojileri kullanmakta, kişisel verileri denetimi altında bulunan tesislerde tutulan ve sınırlı erişime sahip bilgisayar sistemlerinde depolamakta, Güvenli Yuva Katmanı (SSL) ve benzeri şifreleme yöntemleri kullanmakta, kişisel verilerin gizliliğinin ve bütünlüğünün korunması amacıyla gerekli organizasyonu tesis etmekte ve bu konuya ilişkin gerekli tüm teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

5.Kişisel Verilerinizin Aktarımı

Yasal yükümlülüklerimiz nedeniyle ve bunlarla sınırlı olmak üzere mahkemeler ve diğer kamu kurumları ile kişisel veriler paylaşılmaktadır.

Kişisel verileriniz herhangi bir uyuşmazlığın ortaya çıkması durumunda ve/veya suçun soruşturulması ve kovuşturulması halinde ya da herhangi bir denetim veya talep halinde başta Emniyet Genel Müdürlüğü ve savcılık olmak üzere ilgili adli ve idari makamlar ile yetkili düzenleyici ve denetleyici kamu kurum ve kuruluşları ile kişiler verileriniz paylaşılabilir.

İletişim formunun doldurulması vasıtasıyla temin etmiş olduğumuz kişisel verileriniz, faaliyetlerimizi yürütebilmek için işbirliği yaptığımız program ortağı yerli kurum ve kuruluşlarla sizlere taahhüt ettiğimiz hizmetleri sağlayabilmek ve verilen hizmetlerin kalite kontrolünü yapabilmek için mevzuatın öngördüğü sınırlar dâhilinde:

 • İnternet Sitesi’nin yönetiminin gerçekleştirilmesi,
 • Talepler ve müşteri iletişim bilgilerinin saklanması,
 • Şikâyetlerin çözüme kavuşturulması

Amaçlarıyla çeşitli iş ortaklarına, yetkili üreticilere ve sizlere daha iyi hizmet sunabilmek ve müşteri memnuniyetini sağlayabilmek için hizmet sağlayıcılarla paylaşılmaktadır.

6.Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız

KVKK uyarınca kişisel verilerinizin; işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse bilgi talep etme, işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde ve yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme, eksik veya yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini veya yok edilmesini isteme, aktarıldığı üçüncü kişilere yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve KVKK’ya aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu hatırlatmak isteriz.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, web sitemizdeki Kişisel Verilerin Korunması Başvuru Formu’nu doldurarak Şirketimize iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

Veri Sorumlusu Eksim Yatırım Holding A.Ş.
Adres Altunizade Mah. Ord. Prof. Fahrettin Kerim Gökay Cad. No: 36 Üsküdar/İstanbul
İrtibat Mail kvk@eksim.com.tr

 

7.Değişikliklere İlişkin Bilgilendirme

KVKK uyarınca sahip olduğunuz haklar, Eksim Holding’in yükümlülükleridir. Kişisel verilerinizi bu bilinçle ve mevzuatın gerektirdiği ölçüde işlediğimizi, yasal değişikliklerin olması halinde sayfamızda yer alan bu bilgileri zaman zaman güncelleyebileceğimizi, yapılan güncellemeleri de bu sayfa üzerinden her zaman kolaylıkla takip edebileceğinizi bildirmek isteriz.

8. Kişisel Verilerin Güncelliği

KVKK’nın 4. maddesi uyarınca Eksim Holding’in kişisel verilerinizi doğru ve güncel olarak tutma yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu kapsamda, Eksim Holding’in yürürlükteki mevzuattan doğan yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için müşterilerimizin Eksim Holding ile doğru ve güncel verilerini paylaşması gerekmektedir. Kişisel verilerinizde herhangi bir değişiklik olması halinde yukarıda belirtilen iletişim kanallarından bizimle iletişime geçerek kişisel verilerinizi güncellemenizi rica ederiz.